รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา

เรื่อง : โครงการสัมมนา ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2559

ลำดับที่ ชื่อ หน่วยงาน โทรศัพท์
1 นายวรายุ อินทะวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 023108570
2 นางสาวปิยนุช วงษ์ไล ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ 0832624445
3 นายประวิทย์ จิตรจุล คณะรัฐศาสตร์ 023108465 ต่อ 2
4 นายตุลากร ได้เปรียบ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดสมุทรสาคร 8213
5 นายเจษฎา อำพันทอง สำนักงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 02-310-8586
6 นางสาวปริษฎี ห้วงน้ำ สำนักงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 02-310-8586
7 นายวัชรินทร์ แฟงทอง โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Advanced Program 02-310-8591
8 นายพลรัตน์ ชายศิลป์ สำนักวิทยบริการ 8120
9 นางสาวอรอุมา บุตรเริ่ม โครงการผู้นำภาครัฐ คณะรัฐศาสตร์ 023108484 ต่อ 2
10 น.ส.อัศนีย์ แจ่มกล่ำ ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ 023108408
11 น.ส.กัญจน์ชญา จงถาวร กองการเจ้าหน้าที่ 8064
12 นายธีรยุทธ กุลเถื่อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 023108570
13 นายทศพล หว่านณรงค์ ศูนย์สื่อการทางอิเล็กทรอนิกส์ 023108953
14 นางสาววีรวัลย์ แต่งงาม สาขาพังงา 0860615830
15 นายสุริยัน เยี่ยมพัฒนานุกูล สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเชียงใหม่ 0827358925
16 นายยุทธการ มีผดุง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเชียงใหม่ 0810271045
17 นายอรรจราภร สุเมธีวรศักดิ์ สาขาวิทยบริการฯ จ.พังงา 076-428400
18 นายบรรจง อาลากุล ม.ราม สาขาฯ อุดรธานี 0821118694
19 นางสาวจารุวรรณ พรโพธิ์ กองแผนงาน 023108115
20 นายสุบิน ทองดีเจริญ กองอาคารสถานที่ 8083
21 นางประกายดาว วงษ์ทอง กองอาคารสถานที่ 8083
22 นายยุทธสิทธิ์ กมลขันติไพศาล e-Learning 023108952
23 นายอาคม ชายขุนทด กองงานวิทยาเขตบางนา 0892140403
24 นายกิตติพงษ์ ดาวแจ่ม กองงานวิทยาเขตบางนา 0820726382
25 นางสาวอารีญา จันทมาศ กองงานวิทยาเขตบางนา 0908624809
26 นายอภิเชษฐ์ ตะกุดแก้ว โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ 023108566
27 นายอมรศักดิ์ สุวรรณโชติ บัณฑิตวิทยาลัย 8564
28 นายจรูญกิจ แม้นพิบูลย์ บัณฑิตวิทยาลัย 8564
29 นางเยาวลักษณ์ เทมเพิลมันน์ สำนักหอสมุดกลาง 02-310-8635
30 น.ส.มัญชุกานต์ ช่อผกา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง 02-3108635
31 นางฉวีวรรณ สุวรรณเทียบ สำนักตรวจสอบภายใน 8127
32 นายนิรุตน์ สิงห์ภา กองแผนงาน 8116
33 นายเกียรติศักดิ์ รุ่งคชพล สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 0828048597
34 ว่าที่เรือโทธงทิว ปฏิสังข์ สถาบันภาษา 023108903-4
35 นางสาวสุพาภรณ์ แสนใจ คณะมนุษยศาสตร์ 023108263
36 นายวิรัตน์ ชำนาญกิจ กองบริการการศึกษา 023108132
37 นายยุทธนา หงษ์แก้ว กองบริการการศึกษา 023108132
38 นายธนภูมิ สดุดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 023108296
39 นายเอกสิทธิ์ บัวลพ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดปราจีนบุรี 0892528335
40 นายอิมรันทร์ โตะตาตู สถาบันการศึกษานานาชาติ 8895-7
41 นายอภิรักษ์ ตู้บุดดา สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัย 0872426581
42 นายสุนทรพจน์ ไทยพ่วง สำนักพิมพ์ 02-3108756 ต่อ
43 นายพิรุฬห์ ชัยดิเรก เศรษฐศาสตร์ 8526
44 นายไพรัตน์ วิเชียรศรี สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวลำภู 0892766655
45 นายวสันต์ บุญมาแย้ม คณะนิติศาสตร์ 8180
46 นายธีรานุวัฒน์ ชนะภัย คณะนิติศาสตร์ 8180
47 นายอรรถพล กันดี สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ 7150
48 นายสันติสุข อ้นเทียน โครงการบริหารฯการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 8235
49 นายสุชล แก้วประทุม สำนักหอสมุดกลาง 023108635
50 นายซอมัด เม๊าะแอ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสงขลา 0884434430
51 นายทวิวิทย์ จินดาเนตร ม.รามคำแหง สาขาฯเชียงราย 0867037309
52 นายวีระยุทธ วงษ์ศิริ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 8043
53 นางสาวพรรณวรา เพิ่มพูล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 8043
54 นางสาวสาริสา แสงสุข กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 8043
55 นางสาวนิภาพรรณ ชมทิศ โครงการจัดการอุตสาหกรรม 02-310-8941
56 นางสาวอริสา ศิริสุข โครงการจัดการอุตสาหกรรม 02-310-8941
57 นายนิรันดร์ คงเจริญ โรงเรียนสาธิตฯ(มัธยม) 02-310-1713
58 นายปรีดา เล็กประโคน สาขาวิทยบริการฯจังหวัดนครราชสีมา 0861715488
59 นายเสริมศักดิ์ วงษศรี สาขาวิทยบริการฯจ.สุรินทร์ 0873214018
60 นายสถาพร สะราคำ คณะบริหารธุรกิจ 0873934998
61 นายบุญจันทร์ มั่นหมาย สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดศรีสะเกษ 0899478061
62 นายอัศวิน พูนกลาง สาขาวิทยบริการฯจ.บุรีรัมย์ 044-658-052
63 นางสาวมลฤดี เชื้อวังคำ คณะทัศนมาตรศาสตร์ 02-310-8906-7
64 นายสามารถ จิตมั่น สำนักกีฬา 02-310-8895#204
65 นางสาววาสนา เหมือนทอง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ 080-1634919
66 นางสาวแก้วสวรรค์ ศรีหริ่ง สาขาวิทยบริการฯ จ.ลพบุรี 085-4238849, 71
67 นางสาวกัญญา จำปา สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 0816887998
68 นายสรเดช รุ่งอรุณวศิน สาขาวิทยบริการฯต่างประเทศ 8677
69 นายวิเชียร เมฆอรุโณทัย กองกิจการนักศึกษา 023-108-073
70 นายนราธิป ซุ่นอินทร์ สำนักวิทยบริการ 8120
71 นายภากร เหล่าบุญกล่อม สำนักวิทยบริการ 8120
72 นายณพล อักษิพร สำนักวิทยบริการ 8120
73 นายพิทักษ์ โอภาสวรากร สำนักวิทยบริการ 8120
74 นางวิไลลักษณ์ เทียงคำ สาขาวิทยบริการฯ จ.ขอนแก่น 043306106-7