รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา

เรื่อง : การใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป (Joomla) ระดับกลาง

ลำดับที่ ชื่อ หน่วยงาน โทรศัพท์
1 นายภูเมศ เดือนเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 023108570
2 นายพยงค์ ศิลา คณะรัฐศาสตร์ 023108466
3 นายเจษฎา อำพันทอง สำนักงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 02-310-8586
4 นางสาวปริษฎี ห้วงน้ำ สำนักงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 02-310-8586
5 นายวัชรินทร์ แฟงทอง โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Advanced Program 02-310-8591
6 นายธารินทร์ อิงค์วิชัยกร โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดสมุทรสาคร 8213
7 นายอนุชา บัวตูม โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ 8213
8 นายชาญชัย เหล่าสิงห์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 023108388
9 นายพลรัตน์ ชายศิลป์ สำนักวิทยบริการ 8120
10 น.ส.อัศนีย์ แจ่มกล่ำ ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ 023108408
11 น.ส.สุรีรัตน์ อู่อรุณ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 8678
12 นางสาวเอื้องฟ้า ชาตรี กองกิจการนักศึกษา -
13 นายพนมกรณ์ การสมเพียร สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 8678
14 น.ส.กัญจน์ชญา จงถาวร กองการเจ้าหน้าที่ 8064
15 นายอรรจราภร สุเมธีวรศักดิ์ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดพังงา 076-428400
16 นางสาววีรวัลย์ แต่งงาม สาขาพังงา 0860615830
17 นายสุริยัน เยี่ยมพัฒนานุกูล สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเชียงใหม่ 0827358925
18 นายยุทธการ มีผดุง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเชียงใหม่ 0810271045
19 นายบรรจง อาลากุล ม.ราม สาขาฯ อุดรธานี 0821118694
20 นางสาวจารุวรรณ พรโพธิ์ กองแผนงาน 023108115
21 นายนิรุตน์ สิงห์ภา กองแผนงาน 023108116
22 นายสุบิน ทองดีเจริญ กองอาคารสถานที่ 8083
23 นางประกายดาว วงษ์ทอง กองอาคารสถานที่ 8083
24 นางสาวปภาดา กฤษณรุ่งเรือง ศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็คทรอนิกส์ 02-3108954
25 นางสาวนภาพร เหล่าโนนคร้อ ศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็คทรอนิกส์ 02-3108954
26 นายอภิเชษฐ์ ตะกุดแก้ว โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ 023108566
27 นายกิตติพงษ์ ดาวแจ่ม กองงานวิทยาเขตบางนา 0820726382
28 นายไพศาล โยธาจันทร์ กองการเจ้าหน้าที่ 8064
29 นางสาวณฐมน เรืองแก้ว สถาบันภาษา 8903-4
30 นางสาวสุพาภรณ์ แสนใจ คณะมนุษยศาสตร์ 023108263
31 นายวิรัตน์ ชำนาญกิจ กองบริการการศึกษา 023108132
32 นายยุทธนา หงษ์แก้ว กองบริการการศึกษา 023108132
33 นายเอกสิทธิ์ บัวลพ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดปราจีนบุรี 0892528335
34 นายวสันต์ บุญมาแย้ม คณะนิติศาสตร์ 8180
35 นางสาวพรรณนา เอี่ยมสุวรรณ์ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 0876723249
36 นายสุนทรพจน์ ไทยพ่วง สำนักพิมพ์ 02-3108756 ต่อ
37 นายพิรุฬห์ ชัยดิเรก เศรษฐศาสตร์ 8526
38 นายไพรัตน์ วิเชียรศรี สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวลำภู 0892766655
39 นายสันติสุข อ้นเทียน โครงการบริหารฯการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 8235
40 นายทวิวิทย์ จินดาเนตร ม.รามคำแหง สาขาฯเชียงราย 0867037309
41 นางสาวกชพร ธรฤทธิ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 8043
42 นางสาวนิภาพรรณ ชมทิศ โครงการจัดการอุตสาหกรรม 02-310-8941
43 นางสาวอริสา ศิริสุข โครงการจัดการอุตสาหกรรม 02-310-8941
44 นายภัทร์ธนาพงศ์ พิพัฒน์ธาดา สาขาฯ ชัยภูมิ -
45 นายนิรันดร์ คงเจริญ โรงเรียนสาธิตฯ(มัธยม) 02-310-1713
46 นายปรีดา เล็กประโคน สาขาวิทยบริการฯจังหวัดนครราชสีมา 0861715488
47 นายประดิษฐ ทองมณโฑ โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 023108007
48 นายบุญจันทร์ มั่นหมาย สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดศรีสะเกษ 0899478061
49 นางสาวอรอุมา บุตรเริ่ม โครงการผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐศาสตร์ 023108484-9 ต่อ
50 นายกันตพงศ์ นามเรืองศรี สถาบันศิลปวัฒนธรรมฯ 02-310-8885