รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา

เรื่อง : การใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป (Joomla) เบื้องต้น

ลำดับที่ ชื่อ หน่วยงาน โทรศัพท์
1 นายภูเมศ เดือนเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 023108570
2 นางสาวปิยนุช วงษ์ไล ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ 0832624445
3 นายเจษฎา อำพันทอง สำนักงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 02-310-8586
4 นางสาวปริษฎี ห้วงน้ำ สำนักงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 02-310-8586
5 นายวัชรินทร์ แฟงทอง โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Advanced Program 02-310-8591
6 นายหะกีม ลีวาเมาะ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดสมุทรสาคร 8213
7 นายธารินทร์ อิงค์วิชัยกร โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดสมุทรสาคร 8213
8 นายอนุชา บัวตูม โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ 8213
9 นางสาวศุภรัตน์ ม่วงเจริญ สำนักวิทยบริการ 8120
10 นางสาวกิตติมา สมเขาใหญ สำนักวิทยบริการ 8120
11 นางสาวอรอุมา บุตรเริ่ม โครงการผู้นำภาครัฐ คณะรัฐศาสตร์ 023108484 ต่อ 2
12 น.ส.อัศนีย์ แจ่มกล่ำ ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ 023108408
13 นางสาวขวัญเรือน ถนอมสัตย์ กองกิจการนักศึกษา 0849157168
14 นางสาวนันท์นภัส เพชรเกลี้ยง e-Learning 023108901
15 น.ส.กัญจน์ชญา จงถาวร กองการเจ้าหน้าที่ 8064
16 นายธนชัย ธนูทอง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอุดรธานี -
17 นายทศพล หว่านณรงค์ ศูนย์สื่อการทางอิเล็กทรอนิกส์ 023108953
18 นายตรีเทพ ภาโนมัย สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอุดรธานี 0890786381
19 นายวีรชัย คำภิมาบุตร สาขาฯ จ.กาญจนบุรี 034-581090
20 นางสาวศิริรัตน์ สวัสดี คณะวิทยาศาสตร์ 023103406
21 นายอาคม ชายขุนทด กองงานวิทยาเขตบางนา 0892140403
22 นายกิตติพงษ์ ดาวแจ่ม กองงานวิทยาเขตบางนา 0820726382
23 นางสาวณัฐขวัญนรี จิรเจิดนภพร คณะมนุษยศาสตร์ -
24 นางสาวอรนุช รัตนโกสีย์กิจ คณะทัศนมาตรศาสตร์ -
25 นางสาวศศิพร บุญประเสริฐ สาขาฯ ต่างประเทศ -
26 นายรัฐกร ไชยเดช คณะบริหารธุรกิจ -
27 นางสาววรวลัญช์ ผลภาคะ โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ 023108566
28 นางสาวขวัญเรือน ชัยสูงเนิน โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ 023108566
29 นางสาวมณีรัตน์ สุทธิวานิช โครงการพิเศษ หลักสูตรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 083 - 229 - 463
30 นายไพศาล โยธาจันทร์ กองการเจ้าหน้าที่ 8064
31 นายทศพร ทวีสุข กองอาคารสถานที่ 8083
32 นางสาวฤดีรัตน์ ทองเนื้อแปด กองอาคารสถานที่ 8083
33 นางปราณี ชลสิทธิ์ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 0896522181
34 นางตระการพร พิกุลงาม สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 0810864524
35 นางสาวณฐมน เรืองแก้ว สถาบันภาษา 023108903-4
36 นางสาวสุพาภรณ์ แสนใจ คณะมนุษยศาสตร์ 023108263
37 นายวิรัตน์ ชำนาญกิจ กองบริการการศึกษา 023108132
38 นายยุทธนา หงษ์แก้ว กองบริการการศึกษา 023108132
39 นายกฤษดา เรืองสถาน สำนักหอสมุดกลาง 8647
40 นางสาววรัญญา ศรีสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 02-3108407
41 นายพิรุฬห์ ชัยดิเรก เศรษฐศาสตร์ 8526
42 นายสันติสุข อ้นเทียน โครงการบริหารฯการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 8235
43 นายซอมัด เม๊าะแอ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสงขลา 0884434430
44 นายทวิวิทย์ จินดาเนตร ม.รามคำแหง สาขาฯเชียงราย 0867037309
45 นายสมชาย ดนตรีรส กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 8043
46 นางสาวกชพร ธรฤทธิ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 8043
47 นางสาวอริสา ศิริสุข โครงการจัดการอุตสาหกรรม 02-310-8941
48 นางสาวนิภาพรรณ ชมทิศ โครงการจัดการอุตสาหกรรม 02-310-8941
49 นายชัยธัช สมมุติสกุล สำนักหอสมุดกลาง 0922672370
50 นางสาวเอื้องฟ้า ชาตรี กองกิจการนักศึกษา -