แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หัวข้อ : การใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป (Joomla) ระดับกลาง ปี 2561

 

 ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ

ชาย

หญิง

 

 

2. อายุ

20 – 30 ปี

31 – 40 ปี

41- 50 ปี

51 ปีขึ้นไป

3. ระดับการศึกษา

ต่ำกว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

 

ตอนที่ 2 แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

ระดับความพึงพอใจ

1. ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

2. การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่องานประจำ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

3. ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

4. ความสามารถและการเอาใจใส่ของผู้ช่วยวิทยากร

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

5. ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการฝึกอบรม

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

 

ตอนที่ 3 แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน

ระดับความพึงพอใจ

1. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

2. ความเหมาะสมของสถานที่จัดฝึกอบรม

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

3. ความเหมาะสมของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการฝึกอบรม

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม